. ریاست انجمن: دکتر علی اکبر موسوی موحدی
moosavi@ut.ac.ir
ibb.ut.ac.ir/~moosavi

. دبیر کل انجمن: دکتر مهران حبیبی رضایی
mhabibi@ut.ac.ir

. خزانه دار: دکتر فرشته تقوی
taghavif@ut.ac.ir

. عضو هیأت مدیره: دکتر آزاده ابراهیم حبیبی
http://tums.ac.ir/faculties/aehabibi

. عضو هیأت مدیره: دکتر هدایت الله قورچیان
ghourchain@ut.ac.ir

. بازرس: دکتر کاوه کاووسی
KKavousi@ut.ac.ir

. مسئول بخش دانشجویی: محمد ادریسی

mohammadedrisi@ut.ac.ir

فهرست