• مجتبی امانی

    استاد بیوفیزیک

    دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

    mojtaba.amani@arums.ac.ir

    نماینده انجمن بیوشیمی فیزیک در استان اردبیل


    • عبدالخالق بردبار

    استاد بیوشیمی فیزیک

    دانشگاه اصفهان

    bordbar@chem.ui.ac.ir

    نماینده انجمن بیوشیمی فیزیک در استان اصفهان


     • محمدرضا حسین‌دخت

    استاد بیوشیمی فیزیک

    دانشگاه فردوسی مشهد

    housain@um.ac.ir

    نماینده انجمن بیوشیمی فیزیک در استان خراسان رضوی


     • رضا خدارحمی

    استاد بیوشیمی

    دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

    rkhodarahmi@mbrc.ac.ir

    نماینده انجمن بیوشیمی بیوفیزیک در استان کرمانشاه


     • مصطفی شوریان

    استادیار بیوفیزیک

    دانشگاه گیلان

    shourian@guilan.ac.ir

    نماینده انجمن بیوشیمی فیزیک در استان گیلان


     • سعید عمادی

    دانشیار بیوشیمی

     دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    emadi@iasbs.ac.ir

    نماینده انجمن بیوشیمی فیزیک در استان زنجان


     • رضا یوسفی

    استاد بیوشیمی

    دانشگاه شیراز

     ryousefi@shirazu.ac.ir

    نماینده انجمن بیوشیمی فیزیک در استان فارس


    Faizan Ahmad

    Professor of Biophysical Chemistry

    Jamia Millia Islamia, New Delhi, India

    fahmad@jmi.ac.in

    ISOBC Representative in India


    Jun Hong

    Professor of Biophysics

    Henan University, Kaifeng, China

    hongjun@henu.edu.cn

    ISOBC Representative in China


    Agustina L. Nurul Aminin

    Assistant Professor in Biochemistry

    Diponegoro University

    Semarang, Indonesia

    agustina.aminin@live.undip.ac.id

    ISOBC Representative in Indonesia

فهرست