ارتباطات بین المللی

  1. اتحادیه بین المللی بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی (IUBMB)

      http://iubmb.org

  1.  فدراسیون محققان بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی آسیا و اقیانوسیه (FAOBMB)

     http://faobmb.com 

  1. اتحادیه انجمن‌های بیوفیزیک اروپا (EBSA) 

     http://ebsa.org/portal     

 

     

ارتباطات ملی

 

  1. بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران (FAST-Iran)

    http://fast-iran.ir

  1. انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران

    http://www.biochemiran.com 

  1. مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران

    http://ibb.ut.ac.ir

  1. آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

    https://bcl.ut.ac.ir/

  1. SID _ JCR 

    http://www.SID.ir 

  1. کمیسیون انجمن های علمی ایران

    http://www.isacmsrt.ir

 

 

 

فهرست